• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

 • 07633352420-1

آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

آزمایشگاه تخصصی آب و پساب

توانمندی های واحد آب و پساب:

 • آنالیز شیمیایی نمونه های آب و پساب، لجن و خاک
 • آنالیز هیدروکربن های نفتی و سموم در نمونه های آب و پساب، لجن و خاک
 • بازدید، مشاوره و ارائه راهکار به منظور بهبود عملکرد سیستم های تصفیه خانه
 • آموزش

آزمون های انجام شده در این آزمایشگاه شامل 5 بخش کلی:

آزمون های میکروبی:

 • باکتریولوژیک – شمارش کلیفرم ها (چند لوله ای)
 • تشخیص استرپتوکوک های مدفوعی
 • باکتریولوژیک – شمارش کلیفرم ها (روش صافی غشایی)
 • تعیین باکتری های بی هوازی احیاء کننده سولفیت
 • باکتریولوژیک – کلیفرم گرماپای تکمیلی
 • سودوموناس (روش غشایی)
 • باکتریولوژیک – کلیفرم مدفوعی (اشرشیا کلی)
 • سودوموناس (روش بدون غشایی)
 • شمارش کلی میکروب ها
 • تخم انگل
 • شمارش باکتری هتروتروف
 • کلستریدیوم پرفرینژنس
 • صحت عملکرد دستگاههای بی خطر ساز پسماند های بیمارستانی: باسیلوس استئارو ترموفیلوس، باسیلوس سوبتیلیس

آزمون های بیولوژیکی آب:

 • دیاتومه
 • نماتد
 • کلرفیسه
 • ژئوسمین
 • سیانوفیسه
 • دانه های پلانگتون
 • پروتوزوا
 • تریفایتون (کلروفیل a-b-c)
 • روتیفر
 • کرستاسه

آزمون های هیدروکربن های نفتی:

 • کل هیدروکربن های نفتی (TPH)
 • پلی آروماتیک هیدروکربن (PAH)
 • بنزن – تولوئن – اتیل بنزن – زایلن (BTEX)
 • چربی و روغن کل (O&G)
 • تری هالومتان ها (THM)
 • متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE)

شناسایی سموم

 • سموم فسفره
 • سموم کلره
 • کربامات ها

بخش شیمیایی:

 • نقره
 • روی
 • کربنات
 • آلومینیوم
 • مس
 • بیکربنات
 • آرسنیک
 • قلع
 • نیتریت
 • جیوه
 • کلر آزاد
 • نیترات
 • سرب
 • کلراید
 • سولفید
 • بریلیوم
 • فرمالدهید
 • سولفیت
 • وانادیوم
 • فنل
 • سولفات
 • کادمیوم
 • سیانور
 • فسفات
 • سلنیوم
 • آزبست
 • چربی و روغن
 • مولیبدن
 • بر
 • BOD5
 • نیکل
 • برماید
 • COD
 • کرم
 • برمات
 • DO
 • کبالت
 • یداید
 • TDS
 • آهن
 • فلوراید
 • TSS
 • منگنز
 • پرمنگنات مصرفی جهت مواد آلی
 • Mlss
 • کلسیم
 • آمونیوم
 • Mlsv
 • سدیم
 • هیدروژن
 • سولفوره
 • SS
 • منیزیم
 • Toc
 • pH
 • پتاسیم
 • دترجنت
 • رنگ
 • لیتیم
 • دی اکسید کربن
 • کدورت
 • باریم
 • SVI شاخص حجمی لجن
 • آزبست
 • اندیس خوردگی
 • درجه حرارت
کارشناسان ما آماده پاسخگویی هستند 07633331290
مشاوره تخصصی رایگان