• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

  • 07633352420-1

تجهیزات

ردیف نام فارسی دستگاه نام لاتین دستگاه نام اختصاری حوزه کاربردی
1 پلاروگراف Polarograph سنجش فلزات سنگین در نمونه ­های آب، پساب، خاک و کود در محدوده غلظتی ppm ، ppb و ppt
2 جذب اتمی Atomic absorption AAS سنجش فلزات سنگین در نمونه­ های آب، پساب، خاک و کود در محدوده غلظتی ppm
ردیف نام فارسی دستگاه نام لاتین دستگاه نام اختصاری حوزه کاربردی
1 گروماتوگرافی گازی Gas chromatography GC-FID سنجش هیدروکربن­های نفتی، تری هالومتان، سموم در محدوده غلظتی ppm و ppb
2 طیف سنجی مادون قرمز Fourier transform infrared spectroscopy FT-IR شناسایی ترکیبات آلی و معدنی
3 كروماتوگرافي گازي- جرمي Gas Chromatography/Mass Spectrometry GC/MS شناسایی ترکیبات آلی و سموم
4 پروب ورودی مستقیم Direct Inlet Probe Probe جهت تزریق مسقیم نمونه به Mass
5 کرماتوگراف مایع با کارایی بسیار بالا Ultra High Performance Liquid Chromatography UPLC شناسایی ترکیبات آلی و سموم
6 حمام فراصوت Ultrasonic Bath Ultrasonic همگن کردن نمونه
7 مانیفولد Manifold manifold استخراج مایکوتوکسین ها
8 شیکر گردبادی Vortex shaker Vortex مخلوط کردن نمونه درون لوله آزمایش
ردیف نام فارسی دستگاه نام لاتین دستگاه نام اختصاری حوزه کاربردی
1 اتوکلاو Autoclave آماده سازی و استریل محیط کشت میکروبی
2 اینکوباتور Incubator جهت تعیین صحت عملکرد دستگاه­های بی خطرساز پساندهای بیمارستانی
3 آون Oven انکوباسیون نمونه­های میکروبی
4 اینکوباتور یخچال دار Refrigerated Incubator Incubator انکوباسیون نمونه­های میکروبی
5 هود لامینار Laminar Flow Hood Hood کشت میکروبی
6 میکروسکوپ نوری Optical Microscope Microscope مشاهده میکروارگانیسم­ها
7 میکروسکوپ معکوس Invert Microscope Invert مشاهده فیتوپلانکتون و زئوپلانکتون
8 استریومیکروسکوپ Stereo Microscope Stereo مشاهده ارگانیسم­ها
9 سیستم فیلتراسیون
شیشه­ای
Glass filtration system filtration system فیلتراسیون آب و پساب
10 شیشه آلات آزمایشگاهی Laboratory glassware glassware آزمون­های تیتراسیونی و
اندازه گیری مایعات
11 پمپ خلا Vacuum pump Pump ایجاد خلا جهت فیلتراسیون
ردیف نام فارسی دستگاه نام لاتین دستگاه نام اختصاری حوزه کاربردی
1 اسپکتروفوتومتر Spectrophotometry سنجش آنیون­ها و کاتیون­های شیمیایی در محدوده­های ppm و ppb در آب، پساب، خاک، برگ و کود
2 کدورت سنج Turbidi meter سنجش میزان کدورت در نمونه های آب و پساب بر حسب NTU
3 راکتور Reactor آماده سازی جهت آنالیز COD در دمای C 150°
4 دستگاه هضم هضم نمونه­های ازت کود و برگ
5 سانتریفیوژ Centrifuge جدا کردن نمونه بر اساس فاز
6 هدایت سنج Conductivity Meter EC meter تعیین میزان هدایت الکتریکی در نمونه­های آب، پساب، رسوب، خاک و کود
7 pH متر pH meter جهت تعیین میزان اسیدیته در نمونه­های آب، پساب، رسوب و خاک
8 شیکر Shaker جهت هم زدن و همگن کردن نمونه­ها
9 مخلوط کن Mixer جهت مخلوط کردن و همزدن نمونه­های خاک
10 فلیم فتومتر flame photometer سنجش یون­های سدیم و پتاسیم در آب، پساب، خاک، برگ و کود در محدوده غلظتی ppm
11 کجلدال Distilation unit جهت آماده سازی آمونیاک و ازت در آب، پساب، برگ و کود
12 حمام آب water bath حمام بخار
13 کوره الکتریکی Furnace جهت حرارت دادن نمونه­ها در دمای بالاتر از C 200°
14 ترازوی دیجیتال Digital Balance وزن کردن
15 ترازوی دیجیتال Digital Balance وزن کردن
16 آون Oven استریل کردن و حرارت دادن
17 آون Oven استریل کردن و حرارت دادن
18 آون Oven استریل کردن و حرارت دادن
19 اینکوباتور یخچال دار Incubator BOD meter قرائت BOD در نمونه آب و پساب
20 هات پلیت اسیترر مغناطیسی Magnetic hot plate stirrer حرارت دان
21 سانتریفیوژ Centrifuge Centrifuge جداسازی نمونه ها با نیروی گریز از مرکز
22 شیشه آلات آزمایشگاهی Laboratory glassware glassware آزمون­های تیتراسیونی و
اندازه گیری مایعات

ردیف

نام فارسی دستگاه

نام لاتین دستگاه

نام اختصاری

حوزه کاربردی

1

دستگاه نور سنج

Lux meter

اندازه گیری نور و روشنایی

2

دستگاه سنجش روشنایی

Lux meter

اندازه گیری روشنایی

3

دستگاه سنجش UV

UV Light meter

اندازه گیری اشعه UV

4

دستگاه اندازه گیری اشعه IR

IR meter

اندازه گیری اشعه IR

5

دستگاه اندازه گیری صدا

Sound Level meter

سنجش صوت بهداشتی و زیست محیطی

6

دستگاه اندازه گیری صدا

Sound Level meter

سنجش صوت بهداشتی

7

دستگاه آنالیز صدا

Sound Analyzer

سنجش و آنالیز صوت

8

دستگاه اندازه گیری دوزیمتری صوت

Noise dose meter

سنجش دوزیمتری صوت

9

کالیبراتور صوت

Sound level meter

کالیبره کننده دستگاه اندازه گیری صوت

10

پمپ نمونه برداری هوا

Air Sampling Pump

سنجش فیوم جوشکاری و گرد و غبار فردی

11

دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی

Triaxial ELF Magnetic Field meter

سنجش میدان­های مغناطیسی

12

دستگاه گاز سنج

VOC meter – PhoCheck

سنجش گازها و بخارات شیمیایی

13

پمپ پیستونی

Gas sampling pump set

سنجش گازها و بخارات شیمیایی

14

دستگاه اندازه گیری استرس حرارتی

Heat Stress Index

سنجش استرس گرمایی

15

دستگاه اندازه گیری میدان الکتریکی

Electrosmog meter

سنجش میدان الکتریکی

16

دستگاه سنجش ارتعاش

Vibration Tester

اندازه گیری ارتعاش

17

آنومتر پره­ای

Thermo-Hygro-Anemometer

MIC

اندازه گیری سرعت دهانه هود

18

آنتروپومتر

اندازه گیری ابعاد و اندازه­های بدن

ردیف نام فارسی دستگاه نام لاتین دستگاه نام اختصاری حوزه کاربردی
1 آنالیزور / دستگاه اندازه گیری گازهای حاصل از احتراق Combustion Gas Measuring Instruments / Analyzer Testo 350 سنجش گازهای خروجی از دودکش
2 دستگاه اندازه گیری گرد و غبار خروجی از دودکش Exhaust dust Analyzer Iso Istack Basic سنجش گرد و غبار خروجی از دودکش
3 دستگاه اندازه گیری گازهای آلاینده محیطی Portable Gas Analyzer سنجش گازهای آلاینده محیط (هوای پاک)
4 دستگاه اندازه گیری غلظت غبار Dust Concentration Measuring Instrument Dust Track سنجش گرد و غبار محیطی
5 دستگاه اندازه گیری صدا Sound Level meter سنجش صوت زیست محیطی
6 آنالیزور خروجی اگزوز خودرو Exhaust Gas Analyzer سنجش گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی
7 دستگاه گاز سنج VOC meter – PhoCheck سنجش گازها و بخارات شیمیایی
8 موقعیت یاب Global Positioning System GPS تعیین طول و عرض جغرافیایی