• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

  • 07633352420-1

هیئت مدیره

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان رشته تحصیلی سمت رزومه
1 یونس مهدیزاده کارشناسی ارشد خاک­ شناسی عضو هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره و مسئول فنی کشاورزی
2 سلما مهدیزاده کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
3 محمد کاظم پرنیان کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی عضو هیئت مدیره و مسئول فنی واحد هوا
4 لیلا پرنیان کارشناسی ارشد مدیریت عضو هیئت مدیره و مدیر کیفیت
5 مهدی زارع دکترای بهداشت حرفه ای عضو هیئت مدیره و مشاور بهداشت حرفه ای
6 مجید رحیمی نژادان کارشناسی بهداشت حرفه ای عضو هیئت مدیره و مسئول فنی واحد بهداشت حرفه­ای