• بندرعباس، آزادگان، کوچه آزادگان 22، پلاک 16

 • 07633352420-1

آزمایشگاه پایش عوامل زیان آور محیط کار

آزمایشگاه پایش عوامل زیان آور محیط کار

توانمندی های واحد پایش عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار (بهداشت حرفه ای):

 • صوت سنجی ایستگاهی و آنالیز فرکانسی و دوزیمتری صدا و تهیه نقشه های صوتی
 • نورسنجی ایستگاهی و تهیه نقشه روشنایی و طراحی روشنایی
 • اندازه گیری فیوم های جوشکاری
 • اندازه گیری گرد و غبار زیان آور محیط کار (فردی – محیطی)
 • اندازه گیری بخارات سیلیس در محیط کار
 • اندازه گیری بخارات و گازهای شیمیایی زیان آور محیط کار
 • اندازه گیری فلزات سنگین در هوای محیط کار
 • اندازه گیری اشعه های یونیزان δ و χ
 • اندازه گیری اشعه های غیر یونیزان UV و IR
 • اندازه گیری استرس گرمایی و سرمایی
 • اندازه گیری ارتعاش تمام بدن، دست و بازو
 • اندازه گیری میدان مغناطیسی و میدان الکتریکی
 • ارایه MSDS از مراجع OSHA و NIOSH
 • سنجش آنتروپومتر
 • ارزیابی پوسچر به روش های RULA، REBA، OWAS، QEC
 • اقدامات کنترل مهندسی و ارائه راهکار جهت ایجاد وضعیت مطلوب در محل کار
کارشناسان ما آماده پاسخگویی هستند 07633331290
مشاوره تخصصی رایگان